top of page

Általános Szerződési Feltételek

1. ELŐSZÓ

1.1 Az alábbi feltételek vonatkoznak az aXpel composites Hungary Kft. valamennyi szállítására és szolgáltatására (a továbbiakban együttesen "szállítás"). Ezek a feltételek a jövőbeni ügyletekre is vonatkoznak. Az Általános Szerződési és Szállítási Feltételek minden esetben a szerződéskötés időpontjában érvényes változata az irányadó.

1.2 A jelen feltételek bármilyen módosításának írásban kell történnie. A megrendelés vagy a szállítás elfogadása minden esetben a jelen általános szerződési feltételek tudomásulvételének minősül.

1.3 Az aXpel composites Hungary Kft. által tett ajánlatok elvileg változhatnak és nem kötelező érvényűek. aXpel composites Hungary Kft. a megrendeléseket írásbeli megrendelés-visszaigazolással fogadja el. Amennyiben az aXpel composites Hungary Kft. megrendelés visszaigazolása eltér a megrendelés feltételeitől, a jogügylet az aXpel composites Hungary Kft. vonatkozó feltételei szerint jön létre, kivéve, ha a megrendelő a megrendelés visszaigazolás kézhezvételét követően írásban tiltakozik, vagy az aXpel composites Hungary Kft. írásban hozzájárult a módosításhoz.

2. TELJESÍTÉSI HELY, SZÁLLÍTÁSOK

2.1 Eltérő megállapodás hiányában a teljesítés helye H-4400 Nyíregyháza. Eltérő megállapodás hiányában a szállítás EXW teljesítési hely Incoterms a szerződéskötés időpontjában érvényes változatban. A szállítás és a fuvarozás tehát a megrendelő költségére és kockázatára történik. Amint a teljesítés helyén a szállítást a megrendelőnek felajánlják, minden kockázat átszáll rá. Ebben az esetben az aXpel composites Hungary Kft. általi szállítás megtörténtnek minősül, és az aXpel composites Hungary Kft. jogosult az árut a megrendelő költségére tárolni. Az ebből eredő tárolási költségeket az aXpel composites Hungary Kft. kiszámlázhatja. 

2.2. Az aXpel composites Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint részszállításokat végezzen. A megrendelő köteles a részszállításokat elfogadni.

2.3. A szállítási károkból eredő reklamációkat az aXpel composites Hungary Kft. csak akkor vizsgálja meg és ismeri el, ha azokat a vevő az áru átvételét és a beérkező áru ellenőrzését követően észleli, és azokat legkésőbb 10 napon belül írásban, a megfelelő bizonyítékok benyújtásával az aXpel composites Hungary Kft. felé érvényesíti.

2.4 A szállítási határidők tájékoztató jellegűnek tekintendők.

2.5 Amennyiben az aXpel composites Hungary Kft. előre nem látható körülmények (pl. vis maior, alvállalkozók szállítási késedelme stb.) miatt nem tud a megállapodás szerinti időpontban szállítani, az aXpel composites Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy a következő lehetséges időpontban teljesítse a szállítást, amennyiben a szállítási határidő még ésszerű a megrendelő számára. Ellenkező esetben az aXpel composites Hungary Kft. jogosult elállni a szerződéstől. az aXpel composites Hungary Kft. egyéb szállítási késedelemért csak súlyos gondatlanság esetén felel.

2.6. A szállítási határidő betartásának feltétele, hogy a megrendelő valamennyi szerződéses kötelezettségének eleget tegyen, így különösen a megrendelőnek a megállapodás szerinti előlegfizetési kötelezettsége és valamennyi esedékes számla kiegyenlítése.

2.7 Az aXpel composites Hungary Kft. számára nem keletkezik kötelezettség a megrendelő rendelési hibájából vagy a megrendelő egyéb eseményéből adódóan visszaküldött áruk kezelésére. A visszaküldött áru pusztán jóindulatból visszavehető, de az aXpel composites Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy megfelelő kezelési díjat és a visszaküldés szállítási költségét felszámítsa.

2.8 Minimum rendelési érték 2'000,- Ft, ellenkező esetben fenntartjuk a jogot, hogy 500,- Ft kezelési költséget számítsunk fel.

3. ÁRAK

3.1 Eltérő megállapodás hiányában minden ár nettó ár (forintban) gyárilag; külföldi pénznemek esetén a szállítás napján érvényes árfolyamokat kell alkalmazni.

3.2 Az ügyfél által a szállítás/szolgáltatás átvétele alkalmával fizetendő valamennyi adót, vámot és egyéb terhet az ügyfél viseli, kivéve, ha az aXpel composites Hungary Kft. kifejezetten írásban vállalta ezek viselését.

4. FIZETÉS

4.1 Az ügyfél hozzájárul a számlák elektronikus úton történő továbbításához.

4.2 A fizetések teljesítési helye az aXpel composites Hungary Kft. székhelye. A fizetések általában a számla keltétől számított 30 napon belül esedékesek, levonások nélkül és díjmentesen, a számlán feltüntetett pénznemben. A fizetés csak akkor tekinthető teljesítettnek, ha az aXpel composites Hungary Kft. az összeg felett rendelkezni tud.

4.3. Több szállítási időpontra kiterjedő keretszerződések esetén az aXpel composites Hungary Kft. jogosult minden egyes szállítás vagy szolgáltatás után számlát kiállítani.

4.4 Amennyiben a számla kiegyenlítésére az esedékességet követően nem kerül sor, az aXpel composites Hungary Kft. jogosult

- kötelezettségeinek teljesítését a késedelmes fizetés kiegyenlítéséig elhalasztani, 
- a szállítási vagy szerződéskötési határidő megfelelő meghosszabbítását követelni, az összes fennálló tartozást behívni,
- valamennyi emlékeztető és behajtási költséget, valamint a törvényes késedelmi kamatot felszámítani, illetve 
- a szerződéstől elállni, ha a teljesítés elmulasztása esetén ésszerű póthatáridőn belül nem teljesít.

4.5 Ha a vevő pénzügyi körülményeiben jelentős változás következik be, vagy ha ilyen változás utólag válik ismertté, az aXpel composites Hungary Kft. jogosult a fizetési feltételeket ennek megfelelően módosítani.

5. KERETSZERZŐDÉSI SZERZŐDÉS (lehívási szerződések)

5.1. A kezdeti minták prototípusainak, a szériaalkatrészeknek, valamint a pótalkatrész-készletnek a pontos mennyiségét és szállítási időpontját az egyedi szállítási lehívások vagy egyedi megrendelések keretében kell meghatározni és a vállalkozóval időben egyeztetni.

 

5.2. A szállítói lehívásokat a vállalkozó tervezésében rögzíteni kell, és azoknak tartalmazniuk kell a szükséges gyártási megrendeléseket a szükséges mennyiségekkel és időpontokkal.


5.3 A szállítói lehívásokkal együtt a megrendelőnek olyan felszabadítást kell kiadnia, amely szerint az első négy hétből származó mennyiséget vagy az első lehívás mennyiségét a vállalkozónak rugalmas biztonsági készletként kell tartania, míg a megrendelőnek a további lehívásokhoz legalább 4 héttel az egyes lehívási időpontok előtt gyártási felszabadítást kell kiadnia. Az időpontok vagy a mennyiségek változását minden esetben a gyártásfelszabadítással kell meghatározni, és csak ezt követően lehet költségkövetkezményekkel megváltoztatni.


5.4 A biztonsági készletet azonnal fel kell oldani, ha a vállalkozót értesítik a projekt befejezéséről vagy egyéb változásokról. A Megrendelőnek a biztonsági készletből származó mennyiségeket legkésőbb a keretszerződés lejártakor a szerződésben meghatározott áron kell átvennie.

 

5.5 A keretszerződésben meghatározott valamennyi időpont és mennyiség, amennyiben nem kerültek véglegesen megrendelésre gyártási kiadással, csak ideiglenes szállítási lehívásnak minősül. Ezek a mennyiség és az időpont tekintetében változhatnak. Ha azonban a keretmegállapodásban megállapított minimális mennyiséget nem fogadják el, a vállalkozó többletköltséget követelhet.

 

5.6 A biztonsági készlet mennyisége változó, és a megbízó módosíthatja azt. A vállalkozónak a megbízó kérésére rendszeresen át kell adnia a megbízónak az alkatrészek aktuális biztonsági készletmennyiségének listáját.

 

5.7 Az árak attól függetlenül érvényesek, hogy a szállítás a megbízónak vagy a megbízónak dolgozó cégnek történik. A sorozatárat a keretszerződésben rögzítik, és az a keretszerződés időtartamára fix. A megállapított árakat évente egyszer, minden év elején felül kell vizsgálni, tekintettel a gazdasági keretfeltételek (anyag, munkabér) változásaira.

 

5.8 Minden árváltozás, beleértve a logisztikai szolgáltatások árait is, írásbeli megállapodást igényel. Ezek a közösen megállapított időponttól érvényesek, feltéve, hogy azokat dokumentálják és mindkét fél aláírja.

 

5.9 A vállalkozó kész együttműködni alternatív logisztikai koncepciók megvalósításában, akár egy másik helyszín vagy modul/rendszer beszállítójának ellátása szempontjai szerint is, és megfelelő logisztikai szolgáltatásokat nyújtani.
A csomagolási és további logisztikai előírásokat a keretmegállapodás mellékletében kell meghatározni. 

 

5.10. A vállalkozó köteles betartani a kötelező szállítási határidőket a szállítási lehívás szerint, és viseli a kötelező szállítási határidők be nem tartásából eredő összes költséget (különösen a szállítási többletköltségeket, az utólagos felszerelés költségeit és a működés megszakításából eredő egyéb költségeket). A nem kifogásolt szállítási lehívások kötelező szállítási határidőknek minősülnek. Kifogás esetén a felek megállapodnak abban, hogy a kötelező szállítási határidőről külön kell megállapodni.

 

5.11. Átvétel esetén a vállalkozó írásban visszaigazolja a megrendelést, a megrendelés cikkszámának és a cikkleírásnak a feltüntetésével. Elektronikus úton történő megrendelésünk esetén a vállalkozó a megrendelést elektronikus úton is visszaigazolhatja. A szállítási lehívások legkésőbb akkor válnak kötelezővé, ha a vállalkozó a kézhezvételtől számított egy héten belül írásban vagy elektronikus úton nem emel kifogást.

 

5.12. A vállalkozó köteles haladéktalanul tájékoztatni a megrendelőt, ha olyan körülmények válnak előreláthatóvá, amelyek megkérdőjelezik a határidőre történő szállítást. Amennyiben a vállalkozó nem képes a határidőket betartani, a megrendelőnek jogában áll, hogy egy ésszerű türelmi idő eredménytelen eltelte után a gyártáshoz szükséges valamennyi szerszámot, dokumentumot, anyagot stb. bekérje, és a keretmegállapodásban meghatározott termékeket maga állítsa elő vagy harmadik féllel állíttassa elő. Az áthelyezés költségeit a vállalkozó viseli, amennyiben a késedelemért felelős.


6. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

6.1 A megrendelővel kapcsolatos valamennyi kötelezettség teljesítéséig, különösen a vételár teljes kifizetéséig a szerződés szerinti szállított áruk tulajdonjoga az aXpel composites Hungary Kft. tulajdonában marad. (tulajdonjog-fenntartás alá eső áruk). A megrendelő köteles saját költségén gondoskodni a tulajdonjog-fenntartás alá tartozó áruk megfelelő karbantartásáról és biztosításáról erre az időszakra.

6.2 A megrendelő köteles az aXpel composites Hungary Kft-t haladéktalanul írásban tájékoztatni az aXpel composites Hungary Kft. minden harmadik személynek a tulajdonjog-fenntartás alá eső áruhoz való hozzáféréséről, különösen a végrehajtási intézkedésekről, valamint a tulajdonjog-fenntartás alá eső áru bármilyen sérüléséről vagy megsemmisüléséről. A megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni az aXpel composites Hungary Kft-t a tulajdonjog fenntartása alá tartozó áruk tulajdonjogának megváltozásáról és a címváltozásról. Az ügyfél köteles megtéríteni az aXpel composites Hungary Kft-nek minden olyan kárt, költséget és hátrányt, amely e kötelezettségek megszegéséből, valamint a harmadik személyek tulajdonjog-fenntartás alá eső árukhoz való hozzáférése elleni szükséges beavatkozási intézkedésekből ered.

6.3. A megrendelő jogosult a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukat továbbértékesíteni. A jogosultság megszűnik, ha az ügyfél fizetési késedelembe esik, vagy nem tudja garantálni, hogy az aXpel composites Hungary Kft. követelését annak esedékességekor teljes egészében ki tudja egyenlíteni.

6.4 A tulajdonjog-fenntartás alá eső áruk elzálogosítása és biztosítéki célú átruházása nem megengedett.

 

7. JOGHATÓSÁG HELYE, VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI KIKÖTÉS, ALKALMAZANDÓ JOG

7.1 Az aXpel composites Hungary Kft. és a megrendelő közötti szerződéses jogviszonyból eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő valamennyi jogvita, így különösen a jelen Általános Szerződési Feltételekkel és Szállítási Feltételekkel kapcsolatos jogviták helye H-4400 Nyíregyháza.

7.2. Az aXpel composites Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy a megrendelővel szemben bármely más, a megrendelőre illetékes bíróság előtt pert indítson.

7.3. Az ügyfél és az aXpel composites Hungary Kft. közötti valamennyi jogviszonyra, beleértve a jelen eladási és szállítási feltételeket is, a magyar anyagi jog az irányadó. Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény alkalmazhatósága kizárt.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1 Az ügyfél nem jogosult az aXpel composites Hungary Kft. követeléseit közvetlenül az aXpel composites Hungary Kft-vel szembeni saját követeléseivel szemben beszámítani. 

8.2. Az aXpel composites Hungary Kft-vel, annak termékeivel, értékesítésével és üzleti partnereivel kapcsolatos, az ügyfél rendelkezésére bocsátott vagy tudomására jutott dokumentumok vagy információk csak a composites Hungary Kft. írásbeli hozzájárulásával adhatók át vagy tehetők hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Ugyanez vonatkozik azokra a dokumentumokra is, mint például a fejlesztési munkák, prototípusok, költségbecslések, árlisták vagy szerződések, amelyeket a megrendelőnek átadnak. Az ilyen dokumentumokhoz fűződő minden jog a composites Hungary Kft. kizárólagos tulajdonát képezi.

8.3. Amennyiben a jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen lenne, a fennmaradó rész nem érinti azt. Egy kikötés érvénytelensége vagy hatálytalansága esetén azt egy olyan érvényes kikötéssel kell helyettesíteni, amely a lehető legközelebb áll a rendelkezés gazdasági céljához. Ugyanezt az eljárást kell követni, ha kiskapu válik nyilvánvalóvá.

8.4 A megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy adatait, beleértve a személyes adatokat is, a megrendelés és az üzlet lebonyolítása céljából a composites Hungary Kft. kezelje.

8.5 Amennyiben a szerződés magyar és más nyelven is megköttetik, a szerződés és a jelen feltételek értelmezésében a magyar nyelvű szöveg az irányadó.


Nyíregyháza, 01.12.2022

Source: SwissAnwalt – Fordította Deepl, az eredeti németül.

bottom of page