top of page

Ogólne zasady i warunki

1. PREAMBUŁA

1.1 Poniższe warunki dotyczą wszystkich dostaw i usług (zwanych dalej łącznie "dostawą") firmy aXpel composites Hungary Kft. Warunki te mają zastosowanie również do przyszłych transakcji. W każdym przypadku miarodajna jest wersja Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw obowiązująca w momencie zawarcia umowy.

1.2 Wszelkie zmiany niniejszych warunków wymagają formy pisemnej. Zamówienie lub przyjęcie dostawy jest w każdym przypadku uznawane za przyjęcie do wiadomości niniejszych warunków.

1.3 Oferty składane przez aXpel composites Hungary Kft. zasadniczo podlegają zmianom i nie są wiążące. aXpel composites Hungary Kft. przyjmuje zamówienia w formie pisemnego potwierdzenia zamówienia. Jeśli potwierdzenie zamówienia od aXpel composites Hungary Kft. różni się od warunków zamówienia, transakcja prawna jest zawierana na podstawie obowiązujących warunków aXpel composites Hungary Kft., chyba że klient sprzeciwi się na piśmie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia lub aXpel composites Hungary Kft. wyrazi pisemną zgodę na zmianę.


2. MIEJSCE WYKONANIA, DOSTAWY

2.1 O ile nie uzgodniono inaczej, miejscem wykonania jest H-4400 Nyíregyháza. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa odbywa się na zasadzie EXW miejsce wykonania Incoterms w wersji obowiązującej w momencie zawarcia umowy. Wysyłka i transport odbywa się zatem na koszt i ryzyko klienta. W momencie zaoferowania klientowi dostawy w miejscu wykonania, całe ryzyko przechodzi na niego. W tym przypadku dostawa przez aXpel composites Hungary Kft. jest uważana za zrealizowaną i aXpel composites Hungary Kft. ma prawo do przechowywania towaru na koszt klienta. Wszelkie wynikające z tego koszty magazynowania mogą zostać zafakturowane przez aXpel composites Hungary Kft. 

2.2. aXpel composites Hungary Kft. zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw częściowych według własnego uznania. Klient jest zobowiązany do przyjęcia dostaw częściowych.

2.3 Reklamacje wynikające z uszkodzeń transportowych będą rozpatrywane i uznawane przez aXpel composites Hungary Kft. tylko wtedy, gdy zostaną zauważone przez klienta po przyjęciu towaru i przeprowadzeniu kontroli towaru przychodzącego oraz gdy zostaną zgłoszone na piśmie do aXpel composites Hungary Kft. najpóźniej w ciągu 10 dni wraz z przedstawieniem odpowiednich dowodów.

2.4 Terminy dostaw należy traktować jako orientacyjne.

2.5 Jeśli aXpel composites Hungary Kft. nie może zrealizować dostawy w uzgodnionym terminie z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. siła wyższa, opóźnienia w dostawie przez podwykonawców itp.), aXpel composites Hungary Kft. zastrzega sobie prawo do realizacji dostawy w kolejnym możliwym terminie, o ile termin dostawy jest nadal rozsądny dla klienta. W przeciwnym razie aXpel composites Hungary Kft. ma prawo do odstąpienia od umowy. aXpel composites Hungary Kft. odpowiada za inne opóźnienia w dostawie tylko w przypadku rażącego zaniedbania.

2.6 Dotrzymanie terminu dostawy wymaga wypełnienia przez klienta wszystkich zobowiązań umownych, w szczególności zobowiązania klienta do wpłaty uzgodnionej zaliczki i uregulowania wszystkich należnych faktur.

2.7 Dla aXpel composites Hungary Kft. nie powstaje zobowiązanie do obsługi zwróconego towaru spowodowane błędem zamówienia klienta lub innym zdarzeniem klienta. Zwracany towar może być przyjęty z powrotem wyłącznie jako gest dobrej woli, ale aXpel composites Hungary Kft. zastrzega sobie prawo do naliczenia odpowiedniej opłaty manipulacyjnej i kosztów transportu zwrotnego.

2.8 Minimalna wartość zamówienia 2'000,00 HUF, w przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 500,00 HUF.

3. CENY

3.1 O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie ceny są cenami netto (w HUF) ex works; w przypadku walut obcych stosuje się kursy wymiany obowiązujące w dniu dostawy.

3.2 Wszystkie podatki, cła i inne opłaty należne od klienta z tytułu przyjęcia dostawy/usługi ponosi klient, chyba że aXpel composites Hungary Kft. wyraźnie zobowiązał się na piśmie do ich ponoszenia.

4. PŁATNOŚĆ

4.1 Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

4.2 Miejscem wykonania płatności jest siedziba firmy aXpel composites Hungary Kft. Płatności są zasadniczo płatne w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury bez żadnych potrąceń i bez opłat w walucie podanej na fakturze. Płatność uważa się za dokonaną dopiero wtedy, gdy aXpel composites Hungary Kft. może dysponować daną kwotą.

4.3 W przypadku umów ramowych obejmujących kilka terminów dostaw, aXpel composites Hungary Kft. ma prawo wystawić fakturę po każdej dostawie lub usłudze.

4.4 Jeśli faktura nie zostanie zapłacona po terminie płatności, aXpel composites Hungary Kft. ma prawo do

- odroczenia wykonania swoich zobowiązań do czasu uregulowania zaległej płatności, 
- żądania odpowiedniego przedłużenia terminu dostawy lub umowy, wezwania do zapłaty wszystkich zaległych należności,
- naliczenia wszystkich kosztów upomnienia i ściągania należności, jak również ustawowych odsetek za zwłokę, lub 
- odstąpienia od umowy w przypadku niedotrzymania rozsądnego terminu.

4.5 Jeżeli w sytuacji finansowej nabywcy nastąpi istotna zmiana lub jeżeli taka zmiana zostanie później ujawniona, aXpel composites Hungary Kft. ma prawo do odpowiedniej zmiany warunków płatności.

5. UMOWA RAMOWA (umowy na wezwanie)

5.1 Dokładne ilości i terminy dostaw prototypów dla próbek wstępnych, części seryjnych oraz zapasów części zamiennych zostaną ustalone w ramach poszczególnych wezwań do zapłaty za dostawę lub poszczególnych zamówień i skoordynowane z wykonawcą w odpowiednim czasie.

 

5.2 Wywołania dostaw są zapisywane w planie wykonawcy i zawierają niezbędne zlecenia produkcyjne z wymaganymi ilościami i terminami.


5.3 Wraz z uruchomieniem dostaw zleceniodawca wydaje zwolnienie, przy czym ilość z pierwszych czterech tygodni lub z pierwszego uruchomienia jest utrzymywana przez zleceniobiorcę jako elastyczny zapas bezpieczeństwa, natomiast na kolejne uruchomienia zleceniodawca wydaje zwolnienie produkcyjne co najmniej 4 tygodnie przed każdą datą uruchomienia. Zmiany dat lub ilości są każdorazowo ustalane z dopuszczeniem do produkcji i mogą być później zmieniane jedynie z konsekwencjami kosztowymi.


5.4 Zapas bezpieczeństwa zostanie rozwiązany natychmiast, jeśli wykonawca zostanie powiadomiony o zakończeniu projektu lub innych zmianach. Zleceniodawca musi przyjąć ilości z zapasu bezpieczeństwa najpóźniej w momencie wygaśnięcia umowy ramowej po cenie określonej w umowie.

 

5.5 Wszystkie terminy i ilości określone w umowie ramowej, o ile nie zostały ostatecznie zamówione przez dopuszczenie do produkcji, są jedynie tymczasowymi terminami dostaw. Mogą się one różnić pod względem ilości i daty. Jeżeli jednak minimalna ilość uzgodniona w umowie ramowej nie zostanie przyjęta, zleceniobiorca może żądać dodatkowych kosztów.

 

 

5.6 Ilość zapasu bezpieczeństwa jest zmienna i może być dostosowana przez zleceniodawcę. Zleceniobiorca na żądanie zleceniodawcy okresowo przekazuje mu listę aktualnych ilości zapasów bezpieczeństwa komponentów.

 

 

5.7 Ceny obowiązują niezależnie od tego, czy dostawa jest realizowana dla zleceniodawcy, czy dla przedsiębiorstwa pracującego dla zleceniodawcy. Cena seryjna jest określona w umowie ramowej i jest stała przez czas trwania umowy ramowej. Uzgodnione ceny są weryfikowane raz w roku, na początku każdego roku, pod kątem zmian ramowych warunków ekonomicznych (materiał, płace).

 

 

5.8 Wszystkie zmiany cen, w tym cen usług logistycznych, wymagają pisemnego uzgodnienia. Obowiązują one od wspólnie uzgodnionej daty, pod warunkiem, że zostaną udokumentowane i podpisane przez obie strony.

 

 

5.9 Wykonawca jest gotowy do współpracy przy realizacji alternatywnych koncepcji logistycznych, także w aspekcie zaopatrzenia innej lokalizacji lub dostawcy modułów/systemów, oraz do zaoferowania odpowiednich usług logistycznych.
Opakowania i dalsze specyfikacje logistyczne mają być określone w załączniku do umowy ramowej. 

 

 

5.10. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wiążących terminów dostaw zgodnie z wezwaniem do dostawy i ponosi wszelkie koszty (w szczególności dodatkowe koszty transportu, koszty doposażenia i inne wydatki wynikające z przerwania działalności) spowodowane nieprzestrzeganiem wiążących terminów dostaw. Terminy dostaw, co do których nie wniesiono sprzeciwu, uznaje się za wiążące terminy dostaw. W przypadku sprzeciwu strony ustalają, że wiążący termin dostawy musi być uzgodniony oddzielnie.

 

 

5.11. W przypadku przyjęcia zlecenia zleceniobiorca potwierdza je pisemnie, podając numer artykułu zlecenia i opis artykułu. W przypadku naszego zamówienia drogą elektroniczną, zleceniobiorca może również potwierdzić zamówienie drogą elektroniczną. Odwołania dostaw stają się wiążące najpóźniej wtedy, gdy zleceniobiorca nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej lub elektronicznej w ciągu jednego tygodnia od ich otrzymania.

 

 

5.12. Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje zleceniodawcę, jeżeli zaistnieją przewidywalne okoliczności, które podważają terminowość dostawy. Jeśli zleceniobiorca nie jest w stanie dotrzymać terminów, zleceniodawca ma prawo, po bezskutecznym upływie odpowiedniego okresu prolongaty, zażądać wszystkich narzędzi, dokumentów, materiałów itp. niezbędnych do produkcji i samemu wyprodukować produkty określone w umowie ramowej lub zlecić ich produkcję osobom trzecim. Koszty przeniesienia ponosi wykonawca, o ile jest odpowiedzialny za opóźnienie.


6. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

6.1 Do czasu wypełnienia wszystkich zobowiązań wobec klienta, w szczególności do czasu zapłaty ceny zakupu w całości, prawo własności dostarczonych towarów objętych umową pozostaje po stronie aXpel composites Hungary Kft. (towary podlegające zastrzeżeniu własności). Klient musi zapewnić odpowiednią konserwację i ubezpieczenie towarów objętych zastrzeżeniem własności na ten okres na własny koszt.

6.2 Klient musi niezwłocznie poinformować firmę aXpel composites Hungary Kft. na piśmie o każdym dostępie osób trzecich do zastrzeżonego towaru, w szczególności o środkach egzekucyjnych, jak również o każdym uszkodzeniu lub zniszczeniu zastrzeżonego towaru. Klient musi niezwłocznie powiadomić firmę aXpel composites Hungary Kft. o każdej zmianie własności towaru objętego zastrzeżeniem własności oraz o każdej zmianie adresu. Klient musi zrekompensować firmie aXpel composites Hungary Kft. wszelkie szkody, koszty i niedogodności wynikające z naruszenia tych zobowiązań oraz z koniecznych działań interwencyjnych przeciwko dostępowi osób trzecich do towaru objętego zastrzeżeniem własności.

 

6.3 Klient jest uprawniony do odsprzedaży towaru zastrzeżonego. Uprawnienie to wygasa, jeśli klient zalega z płatnością lub nie może zagwarantować, że będzie w stanie w pełni uregulować roszczenie aXpel composites Hungary Kft. w momencie, gdy stanie się ono wymagalne.

 

6.4 Zastawianie i przenoszenie w drodze zabezpieczenia towarów objętych zastrzeżeniem własności jest niedozwolone.


7. MIEJSCE JURYSDYKCJI, KLAUZULA ARBITRAŻOWA, PRAWO WŁAŚCIWE

7.1 Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego pomiędzy aXpel composites Hungary Kft. a klientem lub w związku z nim, w szczególności również dla sporów dotyczących niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy, jest H-4400 Nyíregyháza.

7.2. aXpel composites Hungary Kft. zastrzega sobie prawo do wniesienia pozwu przeciwko klientowi do jakiegokolwiek innego sądu właściwego dla klienta.

7.3 Wszystkie stosunki prawne pomiędzy klientem a aXpel composites Hungary Kft., w tym niniejsze warunki sprzedaży i dostawy, podlegają węgierskiemu prawu materialnemu. Wyklucza się możliwość zastosowania Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.


8. PRZEPISY KOŃCOWE

8.1 Klient nie ma prawa do potrącania jakichkolwiek roszczeń aXpel composites Hungary Kft. bezpośrednio z własnymi roszczeniami wobec aXpel composites Hungary Kft. 

8.2 Dokumenty lub informacje dotyczące firmy aXpel composites Hungary Kft., jej produktów, sprzedaży i partnerów biznesowych, które są udostępnione klientowi lub o których się dowiedział, mogą być przekazywane lub udostępniane osobom trzecim wyłącznie za pisemną zgodą firmy composites Hungary Kft. To samo dotyczy dokumentów takich jak prace rozwojowe, prototypy, kosztorysy, cenniki lub umowy, które są przekazywane klientowi. Wszelkie prawa do takich dokumentów są wyłączną własnością firmy composites Hungary Kft.

 

8.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy jest nieważne, nie ma to wpływu na pozostałą część. W przypadku nieważności lub nieskuteczności klauzuli, zostanie ona zastąpiona ważną klauzulą, która będzie jak najbardziej zbliżona do ekonomicznego celu tego postanowienia. Ta sama procedura zostanie zastosowana w przypadku ujawnienia luki prawnej.

 

8.4 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych, w tym danych osobowych, w celu realizacji zamówienia i obsługi handlowej przez composites Hungary Kft..

8.5 Jeśli umowa jest zawarta w języku węgierskim i w innym języku, tekst węgierski jest miarodajny dla interpretacji umowy i niniejszych warunków.


Nyíregyháza, 01.12.2022

source: SwissAnwalt – Tłumaczone z Deepl, oryginał w języku niemieckim.

bottom of page